ANVÄNDARVILLKOR FÖR HEALNESS & CO:s TJÄNSTER

Dessa Användarvillkor gäller mellan dig (”Användaren”) och Healness& Co AB, org. nr. 559181-1053(”Healness& Co”), som tillhandahåller en tjänst för beställning av olika hälsorelaterade behandlingar i hemmiljö eller annan av Användaren anvisad plats. Dessa behandlingar innefattar t.ex. massage, personligt anpassad träning samt annan hälsorelaterad behandling (gemensamt ”Behandling/ar”). Denna tjänst, tillsammans med den behandling som utförs hos Användaren, kallas gemensamt för ”Tjänsten”. Läs dessa användarvillkor(”Användarvillkoren”) noggrant. Användarens användning av Tjänsten utgör dennes samtycke till att vara bunden av Användarvillkoren, som även upprättar ett avtalsförhållande mellan Användaren och Healness& Co. Om Användaren inte accepterar Användarvillkoren kan denne inte få åtkomst till eller använda Tjänsten. Healness& Cokan omedelbart säga upp Användarvillkoren eller Tjänsten med avseende på Användaren, eller allmänt upphöra att erbjuda eller neka åtkomst till Tjänsten eller någon del därav, när som helst, utan att ange särskilda skäl.

1. SÅ FUNGERAR TJÄNSTEN

1.1       Tjänsten utgör en teknikplattform som möjliggör för Användarenatt via en mobil applikation eller via Internetbeställa professionella Behandlingar.

 

1.2       För att kunna användaTjänstenmåste Användaren registrera ett personligt användarkonto. Användaren måste vara minst 15 årför att få registrera och upprätthålla ett konto. För användare mellan 15-17 år gäller dock att målsman ska närvara vid nyttjande av Tjänsten (se punkt 3.2).

 

1.3       Kontoregistreringen kräver att Användaren uppger viss personlig information till Healness& Co, såsom dennes namn, adress, mobilnummer och ålder, samt åtminstone en giltig betalningsmetod (antingen ett kreditkort eller accepterad betalningspartner). Användarens information kommer sedan att lagras i ett registermed en adekvat skyddsnivå som endast är tillgänglig för behöriga parter (se punkt 6 om behandling av Användarens personuppgifter). Användaren förbinder sig att bibehålla korrekt, fullständig och uppdaterad information på sitt konto. Användarens underlåtenhet att upprätthålla korrekt, fullständig och uppdaterad kontoinformation, inklusive att ha en ogiltig eller utgången betalningsmetod i arkivet, kan resultera i Användaren inte längre kommer att kunna komma åt och använda Tjänsten samt att Healness& Co säger upp sitt avtal med Användaren.

 

1.4       Användaren ansvarar för all aktivitet på dennes konto och Användaren accepterar att upprätthålla säkerheten och sekretessen för sitt användarnamn och lösenord på kontot. Användaren kan bara ha ett konto avseende Tjänsten.

2. KONTROLLERADE HÄLSOKONSULTER

Tjänsten ska utföras med omsorg och i övrigt på ett fackmannamässigt sätt.För att kunna erbjuda Användarentrygga och säkra massagetjänster ställs följande krav på de företag, nedan kallade ”Hälsokonsulter”, som är anslutna till Tjänsten.

 • Hälsokonsultenska agera professionellt i enlighet med Healness& Co anvisningar och policy.
 • Hälsokonsulten ska se till att Användaren står i fokus. Användaren ska känna sig sedd och omhändertagen när han/hon lämnar massagen.
 • Hälsokonsulten ska erforderlig utbildning och kunskap.
 • Hälsokonsulten har tystnadsplikt.
 • Hälsokonsulten ska ha F-skattsedel och vara momsregistrerad.
 • Hälsokonsulten ska inte ha några större eller betydande skulder noterade hos Kronofogdemyndigheten.
 • Hälsokonsulten ska inte förekomma i Polismyndighetens belastningsregister avseende vålds- eller sexualbrott eller ekonomisk brottslighet.
 • Hälsokonsultenfår inte ta direktkontakter med användarna.

3. ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

3.1       Tjänsten kan endast nyttjas inom Stockholms län.

3.2       Tjänsten är inte tillgänglig för användning av personer under 15 år. För personer mellan 15-17 år krävs dock målsmans närvaro under behandlingen. Vidare får Användaren inte tillåta utomstående att använda sitt konto och får inte tilldela eller på annat sätt överföra sitt konto till någon annan person eller organisation.    

3.3       Bokningar av Tjänsten kan endast utföras via en applikation, varför tillgång till dator, smartphone eller liknande teknisk utrustning och internet samt e-post är en förutsättning för användning av Tjänsten.

3.4       Vid avbokning eller ombokning senare än 24 timmar innan bokad tid debiteras Användaren fullt pris. I undantagsfall, om Användaren kan visa att den sena avbokningen berott på omständigheter som denne inte kunnat kontrollera och som Användaren inte heller kunde ha räknat med då bokningen gjordes, medges ombokning.

3.5       Ingen kompensation utgår för förlorad tid för det fall Användaren är försenad till bokad tid.              

3.6       Hälsokonsulten ansvarar inte för städning efter avslutad behandling när denne utför behandling hemma hos Användaren eller på av Användaren anvisad plats.

4. ANVÄNDARENSANSVAR VID ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

4.1       Användaren är ansvarig för sin användning av Tjänsten och för all användning av Tjänsten som görs genom dennes konto.Healness& Cos mål är att skapa en positiv och trygg upplevelse i samband med Användarens nyttjande av Tjänsten. I syfte att främja detta mål förbjuderHealness& Co vissa typer av uppföranden som kan vara skadliga för andra användare av Tjänsten.

4.2       Användaren ska vid önskad kontakt med specifik Hälsokonsult ansluten till Tjänsten vändasig direkt till Healness& Co. Användaren förbinder sig genom detta att inte kringgå sitt förhållande med Healness& Co.

4.3       Vid användning av Tjänsten förbinder sig Användaren att inte:

 1. Bryta mot dessa Användarvillkor.
 2. Bryta mot någon lag, förordning eller annan tillämplig reglering.
 3. Göra intrång i andra personers immateriella rättigheter.
 4. Kränka andra personerspersonliga integritet.
 5. Utge sig för att vara någon annan eller ägna sig åt annat bedrägligt beteende.
 6. Ladda upp eller via Tjänsten tillgängliggöra material som utgör marknadsföring.
 7. Försöka kringgå tekniska åtgärder som användas för att skydda Tjänsten.

4.4       Användaren ska lämna Healness& Co tillgång till de lokaler, den information och det underlag som är erforderligt för Tjänstens genomförande. Detta innebär exempelvis att Användaren ska tillhandahålla en lokal vars golv inte är ömtåligt då massageolja eller desinfektionsmedel riskerar att hamna på golvet.

4.5       Det åligger Användaren att vid användning av Tjänsten informera närvarande Hälsokonsult om sitt hälsotillstånd. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, eventuella sjukdomar, skador och graviditeter.

4.6       Användaren är införstådd med att denne vid graviditet inte kommer att kunna ta del av Tjänsten förrän efter att 13 veckor av graviditeten passerat samt att närvarande Hälsokonsult eller representant för Healness& Co kan komma att be Användare uppvisa dokumentation till styrkande av detta, vid risk att Användaren kommer att nekas Tjänsten.

4.7       Användaren är vid Tjänstens genomförande skyldig att bära underbyxor eller motsvarande plagg.

5. BETALNING

5.1       Användaren har möjlighet att själv välja om denne vill betala för Tjänsten via autogiro eller faktura. Till undvikande av missförstånd, betalning går alltid till Healness& Co och ska inte erläggas direkt till Hälsokonsulten.

5.2       Om Användaren vid betalning av Tjänsten använder sig av autogiro gäller följande. Om täckning saknas på Användarens konto vid tillfället för autogirodragningen försöker Healness& Co göra ytterligare dragningar de kommande två dagarna. Om ingen inbetalning sker, får Användaren ett högre belopp att betala nästkommande månad tills Användaren kommer i fas med betalningen. Användaren kan vara sen med en (1) inbetalning, därefter har Användaren en (1) månad på sig att betala in. Efter tredje påminnelsen och fortsatt utebliven betalning skickas ärendet till inkasso.

5.3       Vid betalning med faktura gäller följande. Om Användaren inte betalar sin faktura i tid skickar Healness& Co ut en påminnelse. Den skickas ut tio (10) dagar efter fakturans förfallodatum varpå Användaren har sju (7) dagar på sig att betala den. För detta tar Healness& Co ut en dröjsmålsränta samt en kostnadsersättning om 50 kronor som debiteras på nästkommande faktura. Om Användaren trots påminnelsen inte betalar fakturan inom utsatt tid skickas ärendet vidare till inkasso.

6. ERBJUDANDE, PRISER

All information avseende priser för Tjänsten kan komma att ändras. Förändringar i priser anges på hemsidan och i applikationen varför Användaren ombeds besöka dessa med jämna mellanrum.

7. INSTÄLLD BEHANDLING OCHREKLAMATION

7.1       I händelse av att Hälsokonsult är försenad till behandling utgår ingen ekonomisk kompensation. Användaren är emellertid garanterad full behandlingstid på ny överenskommen tid.

7.2       Användaren kommer att meddelas om bokad tid måste ställas in på grund av sjukdom, eller annan oförutsedd händelse som inte rimligen kunnat förutses och som hindrar eller orimligt fördyrar genomförandet av Tjänsten. Vid eventuella tekniska problem kan det hända att Användaren inte får meddelande om inställd tid, utan ytterligare ansvar för Healness& Co.

7.3       Fel eller brist hänförlig till Healness& Cos ansvar för Tjänsten ska av Användaren omgående skriftligen reklameras till Healness& Cosenast inom sju (7) kalenderdagar efter det att Tjänsten har tillhandahållits. Reklamationen ska innehålla tydlig uppgift om felets eller bristens art och omfattning.

7.4       Användarens rätt till avhjälpande åtgärd eller prisavdrag är förverkad om denne inte reklamerar inom föreskriven tid och på föreskrivet sätt.Healness& Co ska efter reklamation eller anmärkning beredas tillfälle att inom skälig tid avhjälpa felet eller bristen genom att ersätta tillhandahållen Hälsokonsult med annan ocherbjuda Användaren ett nytt behandlingstillfälle, innan denne framställer anspråk på skadestånd eller prisavdrag. Vad som är skälig tid ska bedömas med hänsyn till art och omfattning av fel eller brist respektive möjligheten att erbjuda ett nytt behandlingstillfälle.

7.5       Väsentliga anmärkningar avseende tillhandahållen Hälsokonsult ska av Användaren framställas direkt till Healness& Co och således ej till aktuell Hälsokonsulteller till annan Hälsokonsult.

8. ANSVARSFRÅGOR

8.1       Parterna ska hålla varandra skadeslösa förkrav, förluster, ansvar och utgifter som uppstår ur eller i samband med att någon av parterna bryter mot sina åtaganden enligt dessa Användarvillkor. Skadeståndsansvaret omfattar inte i något fall ansvar för följdskada eller indirekt skada såsom utebliven vinst, förlust eller minskad omsättning.

8.2       Parternas ansvar enligt punkt 8.1 ovanär begränsat till ett (1) prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

8.3       Healness& Co är inte i något fall ansvarig för skada som beror på att Användaren lämnat felaktiga instruktioner eller bristande underlag eller att Användaren inte medverkat till Tjänstens genomförande.

8.4       Ansvar för eventuella personskador regleras i enlighet med de lagar och rättsliga principer som är fastställda i svensk lag och praxis.                  

9. PERSONUPPGIFTER OCH INTEGRITETSPOLICY

Healness& Co är personuppgiftsansvarig och förvaltar Användarens personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och annan tillämplig lagstiftning. Användarens kontaktuppgifter används för att Healness& Co kunna uppfylla sina avtalsenliga förpliktelser mot denne. Användaren är införstådd med att Healness& Co vidareförmedlar Användarens kontaktuppgifter till Hälsokonsulterna.Healness& Co kommer vidare att använda Användarens e-postadress för att administrera utskick av nyhetsbrev och annan information.

10. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

10.1     Under förutsättning att Användaren följer dessa villkor, ger Healness& Co Användaren en begränsad, icke-exklusiv, icke-underlicensierbar, återkallelig, icke-överförbar licens att: (i) endast få åtkomst till och använda Tjänsten på Användarens personliga enhet (mobiltelefon el. dyl.) och i samband med Användarens nyttjande av Tjänsten (ii) endast få åtkomst till och använda innehåll, uppgifter och material som kan göras tillgängliga via Tjänsten, för Användarens personliga, icke-kommersiella användning. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri är förbehållna av Healness& Co och Healness& Cos licensgivare.

10.2     Användaren får inte: (i) ta bort någon upphovsrätt, varumärke eller andra meddelanden om äganderätt från någon del av tjänsterna; (ii) återskapa, modifiera eller göra egna arbeten på bas av Tjänsten, licensiera, hyra ut, sälja, återförsälja, överföra, offentligt visa, offentligt framföra, överföra, strömma, sända eller på annat sätt utnyttja Tjänsten med undantag för vad som uttryckligen tillåts av Healness& Co, (iii) dekompilera, dekonstruera eller nedmontera Tjänsten utom som kan tillåtas enligt tillämplig lag, (iv) länka till, spegla eller rama in någon del av tjänsterna; (v) orsaka eller starta något program eller skript för att skrapa, indexering, granska, eller på annat sätt utvinna data ur någon del av tjänsterna eller otillbörligt belasta eller hindra driften och/eller funktionaliteten i någon aspekt av tjänsterna, eller (vi) försöka få obehörig åtkomst till eller försämra någon aspekt av tjänsterna eller dess relaterade system.

11. BEFRIELSEGRUNDER

Part får inställa eller skjuta upp Tjänsten på grund av händelse som inträffar och som part inte rimligen kunna förutse och som hindrar eller orimligt fördyrar genomförandet av Tjänsten. Part är inte ansvarig för skada eller försening som beror på sådan händelse eller svenskt eller utländskt lagbud eller myndighetsbeslut, våldshandlingar eller risk för våldshandlingar, naturhändelser, plötsligt skadegörande händelser, epidemier, arbetskonflikter eller annan ej förutsebar omständighet. Healness& Co är inte heller ansvarig för att Tjänsten inställs eller skjuts upp eller för skada eller försening som beror på att här angivna omständigheter drabbar anlitad Hälsokonsult. Förbehållet i fråga om arbetskonflikt gäller även om parten själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

12. ÄNDRINGAR

Healness& Co förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra Användarvillkor, antingen på egen hand eller om lagar och förordningar kräver detta. Användaren uppmanas därför att kontinuerligt ta del av Användarvillkoren.

13. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

Tvister med anledning av Användarvillkoren ska avgöras i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Svensk lag ska tillämpas.

********